Regulamin

REGULAMIN PARKU

FUNLANDIA DMUCHANY PARK ROZRYWKI

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Funlandia Dmuchany Park Rozrywki (dalej jako „Park Rozrywki”).

 2. Podmiotem prowadzącym Park Rozrywki jest spółką cywilna pod nazwą „Funlandia s.c.” Jarnołtówek 19A, NIP: 7532460680 REGON 388949500 (dalej jako „Funlandia”).

 3. Regulamin określa zasady wstępu do Parku Rozrywki oraz zasady korzystania z udostępnionych w Parku Rozrywki atrakcji.

 4. Zasady korzystania z poszczególnych atrakcji mogą zostać zamieszczone w odrębnych regulaminach odnoszących się do poszczególnych atrakcji – stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.

 5. Lista udostępnionych w danym czasie atrakcji znajduje się na odrębnej Tabeli Atrakcji – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. Tabela Atrakcji może zawierać warunki skorzystania z poszczególnych atrakcji.

 6. Każda osoba korzystająca z Parku Rozrywki (dalej jako „Uczestnik”) przed wejściem na jego teren jest zobowiązana do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania wszystkich jego postanowień, jak również do przestrzegania postanowień regulaminów poszczególnych atrakcji (stosowna informacja o konieczności zapoznania się z Regulaminem została zamieszczona w widoczny sposób przy Kasach Biletowych).

 7. Funlandia udostępnia Regulamin w następujących miejscach: (i) przy Kasach Biletowych oraz (ii) [***]. Uczestnik może uzyska

 8. od pracowników Parku Rozrywki wszelkich informacji dotyczących Regulaminu oraz miejsca jego udostępnienia.

 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Funlandia. Informacja o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są na klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu.

§2

BILETY

 1. Aktualne godziny otwarcia Kas Biletowych zamieszczone są na informacjach zamieszczonych na Kasach Biletowych.

 2. Kasy Biletowe zamykane są na godzinę przed końcem działania Parku Rozrywki.
 3. Ceny i rodzaje biletów oraz stosowane zniżki określa aktualny Cennik zamieszczony przy Kasach Biletowych. Funlandia zastrzega możliwość zmiany Cennika.

 4. Bilet wstępu stanowi opaska naręczna pobrana z Kasy Biletowej. Opaskę należy zwrócić w oznaczonym miejscu przy wyjściu z Parku Rozrywki.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego założenia opaski na rękę oraz niezdejmowania jej przez cały czas pobytu na terenie Parku Rozrywki.

 6. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu do Parku Rozrywki w dniu zakupu w godzinach otwarcia Parku Rozrywki. Bilet upoważnia do korzystania z atrakcji w zakresie zgodnym z Cennikiem oraz Tabelą Atrakcji.

 7. Opuszczenie Parku Rozrywki po wejściu na jego teren jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Parku Rozrywki. Ponowne wejście na teren Parku Rozrywki jest możliwe po zakupie nowego biletu.

 8. Korzystanie z określonych atrakcji może zostać uzależnione od okazania odpowiedniego biletu lub dopuszczenia do korzystania przez upoważnionego pracownika Parku Rozrywki. Dalsze warunki i zastrzeżenia mogą zostać wprowadzone w regulaminach poszczególnych atrakcji.

 9. Bilet upoważnia do wstępu na teren Parku Rozrywki i korzystania z atrakcji wyłącznie jedną osobę. Skorzystanie z biletu przez Uczestnika przypisuje bilet do oznaczonej osoby i  uniemożliwia jego przekazanie osobie trzeciej. W sytuacji skorzystania z biletu przez taką osobę, Funlandia uprawniona jest do nałożenia na nią kary zgodnie z Cennikiem lub wyproszenia z terenu Parku Rozrywki.

 10. Funlandia może odmówić sprzedaży biletu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 11. Funlandia przewiduje możliwość wynajęcia całego Parku Rozrywki na imprezy zamknięte – szczegóły przy bezpośrednim kontakcie z Funlandią.

§3

WSTĘP NA TEREN PARKU

 1. Wstęp i przebywanie na terenie Parku Rozrywki jest możliwe tylko w godzinach i dniach jego otwarcia, przez wyznaczone wejścia za okazaniem ważnego biletu wstępu.

 2. Funlandia zastrzega możliwość zmiany godzin i dni otwarcia Parku Rozrywki lub jego czasowego zamknięcia. Stosowna informacja o zmianach zostanie zamieszczona przy Kasach Biletowych oraz na stronie internetowej Parku Rozrywki. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

 3. Godziny i dni otwarcia Parku Rozrywki mogą zostać zmienione z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak negatywne warunki atmosferyczne, siła wyższa lub ograniczenia wprowadzone przez uprawnione organy. Powyższe zdarzenia mogą również wpłynąć na ograniczenie dostępności poszczególnych atrakcji.

 4. Zważywszy na wyraźne oznaczenia o konieczności zapoznania się z Regulaminem przy Kasach Biletowych oraz przy wejściu na teren Parku Rozrywki, jak również umieszczenia Regulaminu w oznaczonych miejscach – wejście na teren Parku Rozrywki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§4

ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI ORAZ ZACHOWANIA W PARKU ROZRYWKI

 1. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z atrakcji wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z regulaminami atrakcji i przestrzeganiu ich postanowień oraz wytycznych przekazywanych przez personel Parku Rozrywki.

 2. Tabela Atrakcji lub regulaminy atrakcji mogą zawierać dodatkowe warunki i ograniczenia w korzystaniu z atrakcji, celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku Rozrywki. Ograniczenia mogą dotyczyć zakazu korzystania z atrakcji przez określone osoby, (w szczególności w zakresie wieku, wzrostu lub wagi) lub wprowadzenia limitu Użytkowników korzystających z danej atrakcji w jednym momencie.

 3. Zabronionym jest korzystanie z atrakcji, z których korzysta maksymalna liczba Użytkowników lub które zostały wyłączone z użytkowania.

 4. Atrakcje stanowią obiekty sportowo-rekreacyjne. Korzystając z atrakcji należy mieć świadomość, że istnieje ryzyko doznania urazu – w szczególności w sytuacji niewłaściwego korzystania z atrakcji. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin, akceptuje to ryzyko. W przypadku osób niepełnoletnich – ryzyko to podejmuje jego rodzic lub opiekun.

 5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w trakcie korzystania z urządzeń mogą powstać drobne i niegroźne urazy zewnętrzne m.in. otarcia. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia zaleca się ubiór w odzież o długich rękawach oraz nogawkach, bez pozostawiania bosych stóp.

 6. Wszelkie kontuzje, urazy, złe samopoczucie oraz wypadki, jak również nieprawidłowości lub wątpliwości w prawidłowym funkcjonowaniu atrakcji należy zgłosić niezwłocznie personelowi Parku Rozrywki oraz natychmiast zaprzestać korzystania z atrakcji.

 7. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na teren Parku Rozrywki lub korzystać z atrakcji wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna oraz pod jego nadzorem.

 8. Zabronionym jest korzystanie z atrakcji:

  1. przez osoby niespełniające warunki lub podlegające ograniczeniom wskazanym w regulaminie atrakcji lub Tabeli Atrakcji,

  2. przez osoby posiadające ubrania lub ozdoby posiadające ostre elementy (m.in. ćwieki, spinki, zamki błyskawicze, paski do spodni).

  3. w przeciągu 30 minut od zjedzenia posiłku lub spożycia płynów, w tym zakazuje się żucia gumy lub spożywania posiłków w trakcie korzystania (ryzyko zachłyśnięcia)

  4. przez osoby po spożyciu lub będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

  5. w sposób zagrażający swojemu zdrowiu lub życiu, jak również zdrowiu lub życiu innych Uczestników – w szczególności poprzez dokonywanie akrobacji, salt, skoków z rozłożonymi nogami oraz innych niebezpiecznych podskoków,

  6. przez kobiety w ciąży,

  7. osoby posiadające problemy zdrowotne, w szczególności mające problemy z sercem, padaczkę oraz problem z ciśnieniem,

  8. osoby z niezagojonymi całkowicie ranami oraz urazami,

  9. osoby o wzroście przekraczającym 180 cm lub wadze powyżej 100 kg – przy czym poszczególne atrakcje mogą zakładać dalej idące ograniczenia,

  10. zbyt małe dzieci, podatne na odniesienie urazu w wyniku skakania, odbijania się i normalnego korzystania z atrakcji,

  11. osoby małoletnie bez nadzoru ich rodzica lub opiekuna.

  12. przebywania w okolicy urządzeń służących do napędzania lub nadmuchiwania atrakcji.

 9. Osoby zamierzające skorzystać z atrakcji zobowiązane są do:

  1. do przebywania w wyznaczonym miejscu, oddalonym o 3 metry od frontowej części atrakcji w czasie oczekiwania na skorzystanie z atrakcji,

  2. ściągnięcia obuwia oraz posiadania skarpet (lub innego podobnego materiałowego okrycia stóp),

  3. korzystania z dedykowanych nakładek na stopy w określonych atrakcjach,

  4. wyciągnięcia z ust wszystkich ciał obcych oraz protez (ryzyko zachłyśnięcia),

  5. usunięcie wszystkich elementów z kieszeni ubrań, w szczególności telefonów komórkowych, monet, kluczy oraz portfeli,

  6. ściągnięcia odzienia wierzchniego, okularów, biżuterii, aparatów słuchowych, kolczyków, zegarków, bransoletek, urządzeń elektronicznych oraz innych elementów wystających (mogących zaczepić się o elementy atrakcji),

  7. w przypadku posiadania długich włosów, do ich spięcia w sposób uniemożliwiający ich wkręcenia w elementy atrakcji.

 10. Ze względów bezpieczeństwa w tym samym czasie z atrakcji mogą korzystać jedynie osoby o zbliżonym wieku i wadze.

 11. Zabronionym jest wnoszenie na teren Parku Rozrywki alkoholu, środków odurzających oraz ostrych narzędzi.

 12. Personel Parku Rozrywki uprawniony jest:

  1. do zwracania uwagi Uczestnikom naruszającym powyższe postanowienia,

  2. dopuszczaniu do korzystania z konkretnych atrakcji,

  3. przekazywania Uczestnikom wiążących zaleceń i wytycznych co do sposobu korzystania z atrakcji lub zdjęcia elementu garderoby,

  4. zakazania Uczestnikowi korzystania z danej atrakcji w przypadku nie spełniania określonych kryteriów do skorzystania z atrakcji.

  5. wypraszania Uczestników z terenu Parku Rozrywki, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu lub instrukcji personelu Parku Rozrywki lub nie posiadają ważnego biletu wstępu.

 13. W przypadku uzasadnionego wyproszenia Uczestnika z terenu Parku Rozrywki lub zakazania korzystania z danej atrakcji, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części ceny biletu.

 14. Zakomunikowane przed zakupem biletu, czasowe wyłączenie określonych atrakcji w liczbie nie większej niż 2, jak również niedostępność atrakcji wywołana złymi warunkami atmosferycznymi nie stanowi podstawy do zwrotu lub zmniejszenia ceny za bilet.

 15. W przypadku dwukrotnego upomnienia Użytkownika co do zasad korzystania z atrakcji oraz braku przestrzegania tych zaleceń, personel Parku Rozrywki jest uprawniony do zakazania Użytkownikowi korzystania z oznaczonej atrakcji – zaś w przypadku celowego ignorowania Regulaminu lub zaleceń, personel Parku Rozrywki uprawniony jest do wyproszenia Użytkownika z terenu Parku.

 16. Uczestniczy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, zaś w przypadku osób niepełnoletnich – odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.

 17. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Funlandia za urazy spowodowane wadliwością atrakcji, które wynikły z jego winy lub niedopatrzenia.

 18. W przypadku dokonania zniszczenia lub uszkodzenia mienia Funlandia, atrakcji, urządzeń bądź infrastruktury znajdującej się w Parku Rozrywki, jak również mienia osób trzecich, Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Kontakt

ul. Tysiąclecia 10
84 – 360  Łeba

Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela
10:00 – 20:00